รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2561
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2560/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     สมุดลงนามผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2496-2532)  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.