รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2560
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2559/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทรงรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฏาคม 2522  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.