รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2556
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2555/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่จากการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 12  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.