รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2553
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2552/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     เหรียญที่ระลึกพิธีประสาทปริญญาแด่นางเดวิด รอคกี้เฟลเลอร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.