รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2543
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2542/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.