รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2542
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2541/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.