รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2538
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2537/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ-มหิดล-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.