รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2531
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2530/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     ภาพถ่ายการไถนา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.