รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2529
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2528/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     ใบประกาศเกียรติบัตร จาก Asian Association of Agricultural Colleges and Universities  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.