รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2526
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2525/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พิศ ปัณยาลักษณ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.