รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2525
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2524/2558
  ผู้บริจาค     National Chung Hsing University
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่ขอขอบพระคุณ James E. Johnston  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.