รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2517
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2516/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.