รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2516
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2515/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่ที่ระลึกในการบริจาคเงิน เพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการปาฐกถาในพระนาม ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.