รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2515
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2514/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     กล่องไม้ที่ระลึก 60th Anniversary Kasetsart University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.