รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2512
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2511/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่ที่ระลึกการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลรวมดารามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2533  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.