รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2509
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2508/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     ของที่ระลึก YE (ภาพผู้หญิงทำจากไม้)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.