รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0252
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-37
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายหน้าหอประชุมใหญ่ในปัจจุบัน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.