รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0251
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-36
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายนิสิตปีที่ 1 รุ่น 24 ตึก 9 ที่หน้าหอประชุมใหญ่ 2507  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.