รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2498
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2497/2558
  ผู้บริจาค     หอประวัติ มก.
  วันที่บริจาค     21 ก.ย.58  
  รายการ     โล่ที่ระลึกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.