รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2491
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2490/2558
  ผู้บริจาค     National Chung Hsing University
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่รางวัล IPv6 Ready Pioneer Award จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.