รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0250
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-35
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายตึก 9 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตึกส่งเสริมและฝึกอบรม  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.