รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2479
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2478/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     ของที่ระลึก จาก National Pingtung University of Science and Technology  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.