รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0249
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-34
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายนิสิตปีที่ 1 รุ่น 24 หน้าตึก 9 (2507)  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.