รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2475
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2474/2558
  ผู้บริจาค     สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
  วันที่บริจาค     12 มิ.ย. 58  
  รายการ     ภาพถ่ายผู้เข้าอบรมศูนย์อบรมวิชาคัดตรวจคุณภาพข้าวและเศรษฐกิจการฉางข้าว พ.ศ. 2496  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.