รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2474
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2473/2558
  ผู้บริจาค     สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
  วันที่บริจาค     12 มิ.ย. 58  
  รายการ     ภาพถ่ายคณะอาจารย์และบัณฑิตพืชสวน ปีการศึกษา 2509-2510  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.