รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2469
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2468/2558
  ผู้บริจาค     สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
  วันที่บริจาค     12 มิ.ย. 58  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมบ้านฝึกหัดนิสิตคหกรรมศาสตร์ มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.