รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2466
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2465/2558
  ผู้บริจาค     สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     3 มิ.ย. 58  
  รายการ     เหรียญ นนทรีเกมส์ 42 และตุ๊กตาโคเนื้อแสนรักสีเขียว (ตัวนำโชค (Mascot))  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.