รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2464
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2463/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     3 มิ.ย. 58  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก Universiti Putra Malaysia  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.