รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2463
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2462/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     3 มิ.ย. 58  
  รายการ     ของที่ระลึกจากโครงการงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยพายัพ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.