รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2461
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2460/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     3 มิ.ย. 58  
  รายการ     พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.