รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2457
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2456/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     3 มิ.ย. 58  
  รายการ     ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.