รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2451
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2450/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     3 มิ.ย. 58  
  รายการ     โล่ที่ระลึกจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.