รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2447
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2446/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     24 มี.ค. 58  
  รายการ     พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.