รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2446
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2445/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     24 มี.ค. 58  
  รายการ     ภาพถ่าย ศาสตราจารย์ อินทรี จันทรสถิตย์ (First Annual Banquet The International Agriculture Society, Cornell University, May 22, 1922)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.