รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2445
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2444/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     20 ก.พ. 58  
  รายการ     ภาพถ่าย ปาฏิหารย์จากพระธาตุเขี้ยวแก้ว  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.