รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2442
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2441/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     20 ก.พ. 58  
  รายการ     ภาพถ่าย มุมมองและบรรยากาศ แบบขุนเขา ณ บ้านแสนหมอก สวนสองแสน ดอยปุย เชียงใหม่  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.