รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2437
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2436/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     20 ก.พ. 58  
  รายการ     ภาพพระปางมารวิชัย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.