รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2434
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2433/2558
  ผู้บริจาค     คณะวิศวกรรมศาสตร์
  วันที่บริจาค     11 ก.พ. 58  
  รายการ     ภาพถ่าย รองศาสตรจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.