รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2432
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2431/2558
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     11 ก.พ. 58  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.ค. 2550  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.