รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2431
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2430/2558
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     11 ก.พ. 58  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูป ร่วมกับคณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ก.ค. 2555  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.