รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2425
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2424/2558
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     11 ก.พ. 58  
  รายการ     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทศักราช 2554  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.