รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2424
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2423/2558
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     11 ก.พ. 58  
  รายการ     เข็มที่ระลึกจากชมรม มก. อาวุโส  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.