รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2418
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2417/2558
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     19 ม.ค. 58  
  รายการ     ภาพจิตรกรรมของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.