รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2415
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2414/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 ต.ค. 57  
  รายการ     ของที่ระลึก จาก Institute National Polytechnique de Toulouse ประเทศฝรั่งเศส  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.