รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2414
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2413/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 ต.ค. 57  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ค่านิยมของ สกว. “TRF CORE VALUES”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.