รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2412
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2411/2557
  ผู้บริจาค     สถานบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
  วันที่บริจาค     29 ต.ค. 57  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก Shandong Normal University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.