รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2411
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2410/2557
  ผู้บริจาค     ร.ศ. ณรงค์ สิงห์บุระอุดม (ภาควิชาโรคพืช คระเกษตร)
  วันที่บริจาค     29 ต.ค. 57  
  รายการ     ของที่ระลึกจากบริษัท Hubei Provineical Seed Group Co, LTD  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.