รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2410
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2409/2557
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     29 ต.ค. 57  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก Vietnam Sport Science Institute  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.