รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2409
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2408/2557
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     29 ต.ค. 57  
  รายการ     โล่ที่ระลึกจาก National Pingtung University of Science and Technology  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.