รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0242
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     3 บว 2533
  ผู้บริจาค     นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
  วันที่บริจาค     8 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือคู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2523-2524  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0242.docclose windows.